سپردن والدین به خانه سالمندان، نیازمندی آنان را به محبت، دست گیری و مهربانی تامین نخواهد کرد .