اولین دور همى سر افطار با آق اوجى و نرگس خانم در کنار لاله خانم اسکندرى و کمند.