افزایش قاچاق سوخت و واردات بنزین براساس برآوردها با حذف کارت سوخت رونق می گیرد.