در حج آخر در میون راه....بر منبر گل می درخشد ماه....گشته مثل طه....دکر همه لب ها....