در پی انفجار روز چهارشنبه کابل و تظاهرات خونین مردم شریف افغانستان در روزهای بعد و گسترش نابسامانی ها، تدابیر شدید امنیتی در کابل پیاده شد