توضیحات دکتر ناصر رضایی پور متخصص طب ایرانی در مورد توصیه های عمومی برای تقویت نیروی جنسی در برنامه حریم مهرورزی شبکه آموزش سیما .