این حادثه در ۵۰۰ متری دفتر مرکزی صداوسیما در پایتخت افغانستان رخ داد.