در بخش دوم برنامه محمد وارد صحنه می شود و در مورد پشیمانی از گذشته خود صحبت می کند و در پایان پارسا فرزند محمد و نسترن نیز به جمع اضافه می شود.