ماجرای زرنگ بازی خارجی ها و حماقت سلاطین ایران در مفت فروشی نفت