قرآن چه کاربردی توی زندگی شخصیت داره؟ تا حالا یک بار کامل قرآن رو خوندی؟