برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم| میخوام صدامو بشنوی حال عجیبی دارم| امشب می خوام توبه کنم تو قلب این ماه خدا دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا .... نماهنگ زیبای درد و دل با خدا با صدای مصطفی مهدی .