استدلال به مقاله پراز دروغ یکی از سایت های وهابی حاصل جستجوی دکتر ملازاده در گوگل !