کلام شیوای آیت الله مجتهدی تهرانی در مورد موعظه خدا در قرآن .