تا حالا دلت خواسته مهاجرت کنی بری یه کشور دیگه؟ کدوم کشور؟ چرا اون کشور؟ چرا مهاجرت نکردی؟ اگر بری، دلت برای چی تنگ میشه؟ این قسمت پیاده رو، مردم به این سئوال ها جواب دادن