حرف های شنیدنی شهروندان تهرانی که لحظاتی در معدن حبس شدند.