در این ویدئو اعتراض شدید معدنچیان به روحانی از زاویه‌ای دیگر را مشاهده می کنید.