کارگران داغدار و خشمگین معدن گلستان به خودروی حامل حسن روحانی حمله‌ور شدند.