هر کسی هر چی بگه سوادش رو داره؟ باید به حرفش گوش کرد؟ مطمئنی بلده؟ مطمئنی اشتباه نمی کنه؟ متخصصه؟ چون دوستش داری حرفش رو گوش می کنی؟