قالیباف: بازنشستگان نگران خالی بودن یخچال خود نباشند