صحبت‌های کارگران معدن در مورد حقوق و قراردادهای سفید امضا را مشاهده می‌کنید. این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.