صحبت های تند مایلی کهن درباره برنامه نود و توضیحات فردوسی پور (نود 11 اردیبهشت)