ویدئو علمی جالبی درباره ماهی ها که آیا ماهی ها هم مثل بقیه حیواناتی که در خشکی هستند آب می خورندو نیازی به نوشیدن آب دارند یا خیر