اجرای زنده ترانه سپیده دم (The Dawn) توسط سامی یوسف در کنسرت دبی