بیانات کوتاه مقام معظم رهبری در مورد آداب اهمیت دعا در ماه مبارک رجب .