آموزش نگهداری از گلهای آپارتمانی، حسن یوسف در برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه