یکی از شاخصه های تربیت موفق فرزند، ایجاد روحیه مقاومت در سختی و مشکلات زندگی می باشد که چند راهکار در این کلیپ توسط استاد علیرضا تراشیون ارائه می شود. ...