به نشانگر رنگی تغذیه ای توجه کنیم و با توجه به شرایط جسمانی مان خوراکی ها و آشامیدنی ها را انتخاب کنیم .