روحانی گفت: فکر کردند خون شهدا را فروختیم و تحریم را شکستیم!