وزیر راه در مقابل شهروند میانه ای که از مشکلات می گوید با بی اعتنایی عبور می کند.