شوهرم مثل سنگ است و به من توجهی ندارد، چه کار کنم؟ پاسخ به این پرسش توسط رحمانی شمس روانشناس در برنامه حریم مهرورزی شبکه آموزش سیما .