پیرانا (به پرتغالی: piranha) که گاهی به‌صورت پیرانیا هم نوشته می‌شود یک گروه از ماهیان آب شیرین است که در رودهای آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. پیرانا یکی از گروه‌های ماهیان گوشت‌خوار است و دندان‌های بسیار تیزی دارد. در صورتی که به وی غذا داده نشود، هم‌نوع‌خواری نیز در بین آنها مشاهده شده‌است.پیرانا یکی از ماهیان خانوادهکاراسیده ها ( کاراسین ها ) است که خود شامل انواع مختلفی از ماهیان پیرانا می باشد (بیش از30 گونه). بعضی از انواع پیراناها مهاجم و خطرناک هستند. یرانای ناتری به هر جانداری حمله می کند و با داشتن فک های بسیار قوی و پر از دندانش می تواند هر نوع گوشتی را بدرد و ببلعد؛ که یکی از مشکلات دامداران منطقه آمریکای جنوبی و رودخانه آمازون ، همین پیراناها به وجود آورده اند به طوری که در فصل کوچ یا عبور دسته جمعی گله از رودخانه مشکل آفرینی می کنند. برای حل این مشکل گله داران در سال گاوی را که از همه ضعیف تر است در نزدیکی گله رها می کنند تا برای خود بچرد و زحمتی را متحمل دامداران نکند و هنگام عبور از رودخانه گاو ضعیف ولاغر را در پایین رودخانه رها می کنند و در زمانی که پیراناها مشغول خو