در این ویدئو بر اساس بر اساس میزان رای محبوب ترین رئیس جمهور ایران نشان داده شده است.