آخرین باری که دیر به یه قرار رسیدی کی بوده؟ چقدر برات بد شد؟ با کی قرار داشته باشی، غیرممکنه دیر برسی؟ برای دیر نرسیدن چیکار باید کرد؟ این قسمت پیاده رو، مردم درباره وقت شناسی صحبت می کنن