حسن روحانی رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح همزمان پروژه های صنعتی، عمرانی و خدماتی در استان کردستان گفت که به جای این همه دستگیری بهتر است با تذکر قضیه را فیصله بدهیم!