آموزش تهیه و خواصدمنوش کاسنی و شاتره توسط خانم سلطانیه در بخش آشپزی برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین