برترین ها/ یک مرد چینی برای جذب مشتری برای رستورانش ظرف های غذای پر را با سر جابجا می کند.