یک دسته این طورند که حضرت امیر - سلام الله علیه - از اینها تعبیر می‌کند که اینها همّشان علفشان است؛ مثل حیواناتی که همّشان این است که شکمشان سیر بشود، شهواتشان را بر همه چیز مقدم می‌دارند؛ نماز هم می‌خوانند و روزه هم می‌گیرند و عبادات شرعی را هم بجا می‌آورند...