دونالد ترامپ با سیاست های دیکتاتوری خود بر دموکراسی آمریکایی پایان خواهد داد.