آموزش نگهداری از گلها و گیاهان آپارتمانی، گیاه فیتونیا توسط آقای مهندس باغبان در برنامه خانه مهرا ز شبکه باران