بیان توضیحاتی در مورد شناخت بدن و روابط زناشویی زوجین توسط دکتر آرش رمضانی متخصص سلامت جنسی خانواده در برنامه حریم مهرورزی شبکه آموزش .