دیدگاه جدید این ویدئو به مساله قهرمان و قهرمان پروری دیدنی است....