در این فیلم رفتار شرم آور با یک کودک را مشاهده می کنید که بازتاب آن در شبکه های اجتماعی بسیار زیاد بوده است. این اتفاق در یکی از کشورهای خارجی افتاده است.