انیمیشن مزاحم تلفنی 125 کاری از موسسه انیمیشن حور .