آموزش هنری کار با پارچه های نمدی، کیف پول نمدی توسط خانم شاکری در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران