آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی، گیاه فلامینگو یا کالام گوا توسط کارشناس گل و گیاه آقای بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما