اون هایی که پدر مادرهاشون رو فراموش می کنند بیشتر آلزایمر دارند .