صفحه اینستاگرام برنامه 'حالا خورشید' این ویدئو را منتشر کرد و نوشت: 'زاویه بدن عباس جدیدی این بار درست بود''