محمدرضا پهلوی پس از خروش ملت ایران در 26 دی ماه 1357 از ایران به مصر فرار کرد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.