راهکارهای افزایش مهارت حل مسئله و تعاملات بین فردی در همسران در بیان دکتر سید هادی معتمدی روانپزشک در برنامه حریم مهرورزی شبکه آموزش سیما .