سی نفر خائن کاری را کردند که سال 88 هم انجام شده بود!